Er du en af de dygtigste i branchen?

Vil du være en del af vores team?

Vi har fuld fart fremad, og vores rivende udvikling gør, at vi altid er på udkig efter de største talenter i IT-branchen.

Vores ambitionsniveau er skyhøjt, så vi tilbyder dig meget mere end blot et job. Vi brænder alle for vores arbejde og vi prioriterer at løfte i flok.

Uanfægtet af, om du er supporter, softwareudvikler, systemkonsulent eller sælger, vægter vi faglig udvikling. Du får et fagligt boost, når dine kompetencer vokser til efteruddannelser, seminarer, kurser og workshops.

Et godt samarbejde samt kollegialt sammenhold er fundamentet for arbejdsglæde. Vi er til gode grin og en uformel omgangstone på kontoret – ligesom vi godt kan lide at have det sjovt efter arbejde. Vores personaleaktiviteter strækker sig fra at nyde en dejlig middag til sved på panden til Vestkystløbet.

Kan du tilføre IT Forum Esbjerg værdi?

Send gerne en uopfordret ansøgning – vi ansætter jævnligt nye medarbejdere, så vi kan følge med væksten og efterspørgslen fra vores kunder.

 

Send din ansøgning til job@itfesbjerg.dk.   

Kvalificeret Multitenant Hoster (QMTH) Program

IT Forum Esbjerg er en Kvalificeret Multitenant Hoster (QMTH) godkendt af Microsoft til at hoste jeres Windows virtuelle maskiner via Microsoft Cloud Agreement subscription eller Enterprise Agreement/MPSA på enten dedikeret eller delt hardware. Derudover er vi også autoriseret til at hoste Office 365 ProPlus (inklusiv E3 and E5), Project Online Professional og Visio Pro for Office 365 subscriptions ved at benytte shared computer activation (SCA) teknologi. Klik her for at lære mere omkring QMTH Programmet fra Microsoft. 

Fordele ved Windows 10 Virtualisering og Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365  

Windows 10 virtualisering og SCA for Office 365 ProPlus, Project Online Professional, and Visio Pro for Office 365 giver dig mulighed for at vælge og høj fleksibilitet. Begge dele giver dig både mulighed for at drage fordele af dine eksisterende Windows 10 og Office 365 licens investeringer når de flyttes ud i skyen.  

Du bliver i stand til at vælge imellem dedikeret hardware eller IT Forum Esbjergs delte datacenter. IT Forum er en autoriseret QMTH Partner, og det tillader dig at installere Office 365 ProPlus, Project Online Professional, Visio Pro for Office 365 og kvalificerede Windows 10 produkter på din valgte cloud infrastruktur løsning.   

Hvilke Windows licenser købt gennem Microsoft Volume Licensing (VL) programmer inkluderer virtualiserings rettigheder til Kvalificeret Multitenant Hosting? 

Pr. 1. august 2017, er følgende Windows licenser købt gennem Microsoft Volume Licensing inkluderet med virtualiserings rettigheder til Kvalificeret Multitenant Hosting: 

  • Windows 10 Enterprise E3 og E5 pr burger med SA
  • Windows 10 Enterprise E3 og E5 VDA pr bruger

Hvilke Windows abonnementer købt gennem Microsoft Cloud Agreement fra IT Forum Esbjerg vil inkludere virtualiserings rettigheder? 

Pr. 6. September 2017 vil følgende Windows abonnementer inkludere virtualiserings rettigheder på dedikeret hardware eller delt hardware i data centre administreret af QMTH partner som f.eks. IT Forum Esbjerg: 

  • Windows 10 Enterprise E3 og E5 (med VDI)
  • Windows 10 Enterprise E3 VDA
  • Microsoft 365 Enterprise (tidligere Secure Productive Enterprise eller SPE) E3 og E5 

Hvilke Office 365 produkter supporterer SCA?  

SCA mode fungerer med Office 365 ProPlus, Project Online Professional, og Visio Pro for Office 365.  Alle Office 365 pakker der inkludererer Office 365 ProPlus, Project Online Professional eller Visio Pro for Office 365 må anvende SCA. 

Kontakt IT Forum Esbjerg for at lære mere omkring Windows 10 Virtualisering og SCA. 

Vi kan kontaktes på info@itfesbjerg.dk eller +45 76 123 112.

IT Forum Esbjerg ApS –  Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for IT Forum Esbjerg ApS, Guldager Byvej 52, 6710 Esbjerg V. (herefter ITF).

Betingelserne gælder – i mangel af anden udtrykkelig aftale mellem ITF og Kunden – for såvel køb af produkter som for hosting- og abonnementsaftaler samt andre vedvarende aftaler og ydelser – herunder også køb af hard- og software produkter – mellem parterne.

Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Tilbud

Med mindre andet udtrykkelig er anført på tilbuddet, er alle tilbud gældende i 10 hverdage fra datoangivelsen på tilbuddet. Såfremt tilbuddet ikke accepteres inden for fristen, er det bortfaldet.

3. Priser og levering

Anførte priser er, med mindre andet er anført, ab ITF’s lager og ekskl. moms og andre lovpligtige afgifter.

4. Betaling

Betaling skal ske kontant ved levering. Betaler Kunden ikke rettidigt, er ITF berettiget til, fra forfaldsdagen, at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned, og tillægger rykkergebyr på kr. 100,-.

Undlader Kunden at modtage bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale købesummen, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen. Hardware faktureres ved levering, ydelser faktureres ved opgavens afslutning

Manglede overholdelse af ITF’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger ITF til at standse yderligere leverancer og ydelser samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse påkræves et rykkergebyr.

ITF er ved Kundens manglende betaling berettiget til at lukke for de af ITF leverede ydelser og services.

Data der opbevares for kunden vil endvidere blive slettet senest 20 dage efter kundens eventuelle fortsatte manglende betaling.

Det gældende vederlag i hosting- og abonnementsaftaler samt andre vedvarende aftaler mellem parterne reguleres en gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober måned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2%.

5. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af ITF efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse.

Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor ITF. ITF skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om ændringer i leveringstiden.

7. Mangels- og erstatningsansvar

ITF er – med de i nærværende pkt. 8 nævnte modifikationer og begrænsninger – ansvarlig efter dansk rets almindelige mangel- og erstatningsregler.

6.1 Max-erstatning:

Erstatningsansvaret er i ethvert tilfælde begrænset til kr. 2.000.000 pr. skadesbegivenhed.

6.2 Afhjælpningsret m.v:

ITF er berettiget og forpligtet til – inden for en periode af 12 måneder at regne fra leveringsdatoen efter eget valg at ombytte eller afhjælpe fejl ved leverede varer.

Efter 24 måneder bærer ITF intet ansvar af nogen art for det leverede. Ved salg af brugte varer og genstande samt reparationer yder ITF op til 3 måneders garanti, inden for hvilken periode ITF efter eget valg kan ombytte eller reparere det leverede.

Al garanti bortfalder, såfremt varerne overdrages til tredjemand.

6.3 Indirekte tab m.v:

ITF er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at Kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder eller immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på internettet.

6.4 Ansvar i øvrigt:

6.4.1: ITF er ej heller erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af Kunden erhvervede produkter, ydelser og services eller tab som følge af andre forhold hos ITF eller hos tredjepart. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos ITF eller tredjepart.

6.4.2: ITF påtager sig ikke ansvar for tab som følge af uvedkommende adgang til Kundens data og/eller systemer.

Det påhviler den enkelte Kunde at sikre tilstrækkelig backup af alt materiale, der hostes hos ITF, og ITF er derfor ikke ansvarlige for tab af data mm. i forbindelse med Kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser.

Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem Kunden og ITF, erhverver kunden ikke krav imod ITF.

6.4.3: ITF er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter teknikerassistance eller anden form for support fra tredjemand.

6.4.4: ITF er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af vira, Denial of Service-angreb og lignende.

6.4.5 Reklamation og garanti: Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader Kunden dette, taber Kunden sin ret til at gøre krav gældende over for ITF.

ITF bærer intet ansvar, såfremt Kunden selv eller tredjemand foretager indgreb/ændringer i det leverede. I så tilfælde bortfalder al garanti på det leverede.

ITF bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, net m.v.

ITF har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, udover det i det ovennævnte beskrevne. ITF er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Al garanti ydes på ITF’s værksted. Kunden bærer alle omkostninger til fragt m.v. ITF er ikke forpligtet til at indsætte genstande til erstatning for de genstande, der er under reparation.

7. Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af produkter forudfaktureres for perioder á enten 1, 3, 6 eller 12 måneder, og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 12 måneders varsel til udløbet af en periode.

Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt ved indsendelse af en underskrevet opsigelseserklæring, og afbestillingen bekræftes skriftligt af ITF. ITF refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

8. Risikoens overgang

Risikoen for de leverede genstande i tilfælde af brand, tyveri og lignende overgår til Kunden fra det tidspunkt, hvor leveringen er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter det aftalte leveringstid. Undlader Kunden at modtage leverancen efter, at leveringstidspunktet er kommet, overgår risikoen for de af aftalen omhandlende genstande til Kunden på det tidspunkt, ITF tilbyder levering.

9. Ansvarsfrihed/force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftaleindgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører.

10.Produktansvar og ansvarsbegrænsning

Forvolder en af ITF leveret vare skade, er ITF kun ansvarlig, hvis det kan dokumenters, at skaden skyldes en fejl begået af ITF. ITF hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

ITF’s ansvar for skade på ting kan aldrig overstige kr. 2.000.000.

Bliver ITF pålagt et ansvar i forbindelse med Kundens brug af leverede varer – herunder videresalg – er Kunden pligtig til at holde ITF skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for ITF’s ansvar.

Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod ITF i anledning af leverede varer.

Kunden har i ingen tilfælde krav på erstatning, medmindre det dokumenteres af Kunden, at ITF væsentligt har misligholdt aftalen, eller at der ikke foreligger ansvarsfrihed som følge af force majeure-lignende forhold.

11. Ejendomsforbehold

ITF forbeholder sig ejendomsretten til de solgte genstande, indtil fuld betaling af købesummen har fundet sted.

12. Tvister

Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Byretssager indbringes for Esbjerg Byret, landsretssager for Vestre Landsret som aftalt værneting.


Indlæg


Kundetilfredshedsundersøgelse 2023

 ·  IT Forum Esbjerg

For nyligt gennemførte vi en undersøgelse blandt vores kunder. Her spurgte vi ind til forskellige områder, såsom tilfredshed, sikkerhed, samt idéer til forbedringer. Nedenfor kan du se en opsummering af svarene. Tusind tak til alle som deltog, det er med til at gøre os endnu bedre.    Hvad er vigtigst?  Vi spurgte om hvad der […]

XPconsult bliver en del af IT Forum Esbjerg

 ·  IT Forum Esbjerg

IT Forum Esbjerg kan lægge nye lag på service og styrke kompetencerne internt med yderligere specialisering efter fusionen med XPconsult. Og for Klaus Nielsen betyder salget af livsværket ny luft i kalenderen efter 25 år i spidsen for egen virksomhed.   XPconsult bliver en del af IT Forum Esbjerg IT Forum Esbjerg overtager aktiviteterne i […]

Augusts Video guides, tips og tricks

 ·  Microsoft 365  ·  Tips og tricks  ·  Video

Vi laver løbende videoer for at inspirere dig, til at få endnu mere ud af Microsoft 365, Windows og andre programmer. Hvis du følger os på LinkedIn får du besked når der kommer nye videoer 👍 Her er en lille opsummering af vores videoer i August, hvor du kan bla. kan lære at dele links […]

10 grunde til bruge Microsoft Edge

 ·  Microsoft 365  ·  Video

Bruger du allerede Microsoft Edge som din browser? Hvis ikke, giver Rune dig her 10 grunde til hvorfor du burde gøre det. Vi har længe været fans, faktisk lige siden de begyndte at bruge en chromium motoren for et par år siden og Microsoft Edge er i vores mening den bedste browser på markedet pt […]

Er Windows 11 mere sikker end Windows 10?

 ·  Microsoft  ·  Windows 11

Windows 11 er kun lige rundet 7 måneder og det er endnu ikke alle der har skiftet til den nyeste version af Windows. Dertil er der allerede en del snak om, hvordan det nye styresystem vil forbedre brugeroplevelsen. Der er dog ikke meget fokus på, hvorvidt Windows 11 også er et mere sikkert styresystem end […]
 

Vil du vide mere?

Første skridt på vejen til en IT-løsning, der fungerer hver eneste dag, er et godt møde.
Lad os mødes og tale om jeres behov og udfordringer, så finder vi den rette løsning til jer.

book møde