Salgsbetingelser

IT Forum Esbjerg ApS –  Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for IT Forum Esbjerg ApS, Guldager Byvej 52, 6710 Esbjerg V. (herefter ITF).

Betingelserne gælder – i mangel af anden udtrykkelig aftale mellem ITF og Kunden – for såvel køb af produkter som for hosting- og abonnementsaftaler samt andre vedvarende aftaler og ydelser – herunder også køb af hard- og software produkter – mellem parterne.

Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2. Tilbud

Med mindre andet udtrykkelig er anført på tilbuddet, er alle tilbud gældende i 10 hverdage fra datoangivelsen på tilbuddet. Såfremt tilbuddet ikke accepteres inden for fristen, er det bortfaldet.

3. Priser og levering

Anførte priser er, med mindre andet er anført, ab ITF’s lager og ekskl. moms og andre lovpligtige afgifter.

4. Betaling

Betaling skal ske kontant ved levering. Betaler Kunden ikke rettidigt, er ITF berettiget til, fra forfaldsdagen, at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned, og tillægger rykkergebyr på kr. 100,-.

Undlader Kunden at modtage bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale købesummen, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen. Hardware faktureres ved levering, ydelser faktureres ved opgavens afslutning

Manglede overholdelse af ITF’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger ITF til at standse yderligere leverancer og ydelser samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse påkræves et rykkergebyr.

ITF er ved Kundens manglende betaling berettiget til at lukke for de af ITF leverede ydelser og services.

Data der opbevares for kunden vil endvidere blive slettet senest 20 dage efter kundens eventuelle fortsatte manglende betaling.

Det gældende vederlag i hosting- og abonnementsaftaler samt andre vedvarende aftaler mellem parterne reguleres en gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober måned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2%.

5. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af ITF efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse.

Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor ITF. ITF skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om ændringer i leveringstiden.

7. Mangels- og erstatningsansvar

ITF er – med de i nærværende pkt. 8 nævnte modifikationer og begrænsninger – ansvarlig efter dansk rets almindelige mangel- og erstatningsregler.

6.1 Max-erstatning:

Erstatningsansvaret er i ethvert tilfælde begrænset til kr. 2.000.000 pr. skadesbegivenhed.

6.2 Afhjælpningsret m.v:

ITF er berettiget og forpligtet til – inden for en periode af 12 måneder at regne fra leveringsdatoen efter eget valg at ombytte eller afhjælpe fejl ved leverede varer.

Efter 24 måneder bærer ITF intet ansvar af nogen art for det leverede. Ved salg af brugte varer og genstande samt reparationer yder ITF op til 3 måneders garanti, inden for hvilken periode ITF efter eget valg kan ombytte eller reparere det leverede.

Al garanti bortfalder, såfremt varerne overdrages til tredjemand.

6.3 Indirekte tab m.v:

ITF er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at Kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder eller immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på internettet.

6.4 Ansvar i øvrigt:

6.4.1: ITF er ej heller erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af Kunden erhvervede produkter, ydelser og services eller tab som følge af andre forhold hos ITF eller hos tredjepart. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos ITF eller tredjepart.

6.4.2: ITF påtager sig ikke ansvar for tab som følge af uvedkommende adgang til Kundens data og/eller systemer.

Det påhviler den enkelte Kunde at sikre tilstrækkelig backup af alt materiale, der hostes hos ITF, og ITF er derfor ikke ansvarlige for tab af data mm. i forbindelse med Kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser.

Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem Kunden og ITF, erhverver kunden ikke krav imod ITF.

6.4.3: ITF er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter teknikerassistance eller anden form for support fra tredjemand.

6.4.4: ITF er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af vira, Denial of Service-angreb og lignende.

6.4.5 Reklamation og garanti: Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader Kunden dette, taber Kunden sin ret til at gøre krav gældende over for ITF.

ITF bærer intet ansvar, såfremt Kunden selv eller tredjemand foretager indgreb/ændringer i det leverede. I så tilfælde bortfalder al garanti på det leverede.

ITF bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, net m.v.

ITF har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, udover det i det ovennævnte beskrevne. ITF er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Al garanti ydes på ITF’s værksted. Kunden bærer alle omkostninger til fragt m.v. ITF er ikke forpligtet til at indsætte genstande til erstatning for de genstande, der er under reparation.

7. Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af produkter forudfaktureres for perioder á enten 1, 3, 6 eller 12 måneder, og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 12 måneders varsel til udløbet af en periode.

Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt ved indsendelse af en underskrevet opsigelseserklæring, og afbestillingen bekræftes skriftligt af ITF. ITF refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

8. Risikoens overgang

Risikoen for de leverede genstande i tilfælde af brand, tyveri og lignende overgår til Kunden fra det tidspunkt, hvor leveringen er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter det aftalte leveringstid. Undlader Kunden at modtage leverancen efter, at leveringstidspunktet er kommet, overgår risikoen for de af aftalen omhandlende genstande til Kunden på det tidspunkt, ITF tilbyder levering.

9. Ansvarsfrihed/force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftaleindgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører.

10.Produktansvar og ansvarsbegrænsning

Forvolder en af ITF leveret vare skade, er ITF kun ansvarlig, hvis det kan dokumenters, at skaden skyldes en fejl begået af ITF. ITF hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

ITF’s ansvar for skade på ting kan aldrig overstige kr. 2.000.000.

Bliver ITF pålagt et ansvar i forbindelse med Kundens brug af leverede varer – herunder videresalg – er Kunden pligtig til at holde ITF skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for ITF’s ansvar.

Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod ITF i anledning af leverede varer.

Kunden har i ingen tilfælde krav på erstatning, medmindre det dokumenteres af Kunden, at ITF væsentligt har misligholdt aftalen, eller at der ikke foreligger ansvarsfrihed som følge af force majeure-lignende forhold.

11. Ejendomsforbehold

ITF forbeholder sig ejendomsretten til de solgte genstande, indtil fuld betaling af købesummen har fundet sted.

12. Tvister

Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Byretssager indbringes for Esbjerg Byret, landsretssager for Vestre Landsret som aftalt værneting.

 

Vil du vide mere?

Første skridt på vejen til en IT-løsning, der fungerer hver eneste dag, er et godt møde.
Lad os mødes og tale om jeres behov og udfordringer, så finder vi den rette løsning til jer.

book møde